„Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

„Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001

Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų profesinę kvalifikaciją.

Vienas iš Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos tikslų – pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai. Šiam tikslui pasiekti, numatyta stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją plečiant kultūrinį akiratį, <…> atrandant įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą; stimuliuoti nuolatinį pozityvios patirties perėmimą ir dalijimąsi tarp dėstytojų bei formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojų, skatinti mokytojų ir dėstytojų judumą šalyje ir tarptautiniu mastu bei kitas keitimosi švietimo idėjomis formas. Tačiau mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ugdymo individualizavimo, mokinių įvairovės priėmimo, bendradarbiavimo, siekiant veiksmingo visų mokinių ugdymosi, kompetencijos nepakankamos, todėl šių specialistų kvalifikaciją reikėtų tobulinti. Projektu „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas” siekiama sudaryti sąlygas savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų specialistams susipažinti su kuo platesniu formų, metodų, priemonių spektru, ugdant ir teikiant pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jų šeimoms, vykdant prevenciją švietimo įstaigose. Planuojama parengti specialistus prekybos žmonėmis bei patyčių ir smurto prevencijos srityse visose Lietuvos savivaldybėse, apmokyti švietimo pagalbos specialistus bei mokytojus naudotis ugdymo metodika, skirta darbui su vaikais, turinčiais autizmo sindromą, bei ugdymo metodika, skirta ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, gebėjimų ir įgūdžių vertinimui;  organizuoti mokymus agresijos prevencijos ir valdymo tema, tęstinius švietimo pagalbos specialistų mokymus; didinti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos įgyvendinimo veiksmingumą.

Projekto uždaviniai:

  1. Prekybos žmonėmis, patyčių ir smurto prevencijos įgyvendinimo veiksmingumo didinimas ir švietimo pagalbos įstaigų specialistų kompetencijų stiprinimas.
  2. Dirbančių su įvairiomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupėmis mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų plėtojimas.
  3. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos įgyvendinimo veiksmingumo didinimas.

Projekto partneriai:

  1. Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba
  2. Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
  3. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Projekto vadovė:

Inga Dunčienė

Tel.: (8~5) 210 1632

El. paštas  inga.dunciene@sppc.lt