Rekomendacijos specialiesiems pedagogams dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE UŽDUOTYS,  2017 .

Priemonė skirta pedagoginių psichologinių tarnybų / švietimo pagalbos tarnybų / pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrų specialiesiems pedagogams vertinti vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kompetencijas. Priemonė parengta pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“ (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, 2014 m.).

Vaikų pasiekimai vertinami, atsižvelgiant į kompetencijas ir juos sudarančius gebėjimus:

1. SOCIALINĖS KOMPETENCIJOS gebėjimai:

 • Kasdienio gyvenimo įgūdžiai,
 • Emocijų suvokimas ir raiška,
 • Savireguliacija ir savikontrolė,
 • Savivoka ir savigarba.

2. KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJOS gebėjimai:

 • Sakytinė kalba:
 • Kalbėjimas,
 • Klausymas ir suvokimas,
 • Rašytinė kalba:
 • Raidžių pažinimas,
 • Garsinė analizė-sintezė.

3. PAŽINIMO KOMPETENCIJOS gebėjimai:

 • Aplinkos pažinimas,
 • Skaičiavimas ir matavimas:
 • Skaičiai,
 • Dydžiai, spalvos, formos,
 • Orientacija erdvėje, laike,
 • Tyrinėjimas.

Vertinama vaiko  akies- rankos koordinacija, kuri labai svarbi rašymo įgūdžių formavimui.

Priemonė padės atskleisti vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, individualius gebėjimus, galias, atrasti ugdymosi spragas ir sunkumus, nustatyti kompetencijų lygį, individualiuosius ugdymosi poreikius.


 

,,I- IV klasių mokinių žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje užduotys“

Parengė Irena Bujauskienė, Daiva Jakavonytė, Palmira Jančienė, Rimantė Juškuvienė, Asta Kisielienė, Rita Kišonienė, Asta Rudienė, Lina Žičkutė, 2008.

Leidinys skirtas specialiesiems pedagogams, dirbantiems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, mokinių žinioms, gebėjimams ir pasiekimams vertinti.Priemonė naudojama tik pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.


 

„V – VIII kl. mokinių žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje užduotys“

Parengė Irena Bujauskienė, Rima Gutauskienė, Rūta Jankauskienė, Raimonda Jarienė, Rimantė Juškuvienė, Asta Kisielienė, Eglė Skubeikienė, Albina Vilimienė, 2008.

Leidinys skirtas specialiesiems pedagogams, dirbantiems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, mokinių žinioms, gebėjimams ir pasiekimams vertinti. Vertinimo užduotys atitinka V – VIII klasių Bendrąsias programas, mokymosi turinį. Priemonė padės atskleisti mokinio gebėjimus, galias, atrasti ugdymosi spragas ir sunkumus, nustatyti pasiekimų lygį, individualiuosius ugdymosi poreikius.