Apie mus

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (sutrumpintas pavadinimas – SPPC) yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga (1996 m. balandžio 25 d. įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale).

SPPC paskirtis – plėtoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą šalyje, vykdyti jos stebėseną bei teikti metodinę pagalbą savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms.

SPPC steigėja yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Pagrindinė SPPC veiklos sritis – švietimo pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

SPPC vadovas – direktorė Irma Čižienė  (vadovo funkcijos).

SPPC uždaviniai:

 • Formuoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo šalyje strategiją;
 • Plėtoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą;
 • Diegti aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis sistemą šalyje.

Psichologijos skyrius

 • Atlieka aktualius švietimo sistemai darbus, susijusius su kai kurių vyriausybinių prevencinių programų rengimu bei priemonių įgyvendinimu.
 • Telkia specialistų grupes šių programų įgyvendinimo priemonių vykdymui.
 • Inicijuoja metodinių leidinių bei kitos aktualios informacinės medžiagos šalies ugdymo įstaigų specialistams bei šeimoms (apie psichologinės pagalbos teikimą, vaikų ir paauglių psichologinių problemų prevenciją ir pan.) rengimą.
 • Teikia siūlymų ir rekomendacijų Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms, savivaldybių švietimo padaliniams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms dėl vaikų, turinčių pedagoginių ir psichologinių problemų, ugdymo ir psichologinės pagalbos jiems teikimo.
 • Organizuoja PPT, ugdymo įstaigų specialistų (psichologų, socialinių pedagogų ir kt.) kvalifikacijos tobulinimo renginius.
 • Renka informaciją apie vaikų pedagoginio psichologinio vertinimo metodikas Lietuvoje ir užsienyje.
 • Palaiko ryšius su užsienio bei Lietuvos psichologinėmis leidyklomis bei mokslinėmis institucijomis. Renka informaciją apie naujausią metodinę literatūrą bei darbo patirtį dirbant su metodikomis Lietuvoje bei užsienyje.
 • Inicijuoja ir organizuoja pedagoginio psichologinio vaikų vertinimo metodikų rengimą, adaptavimą, standartizavimą bei vykdo jų naudojimo stebėseną.
 • Organizuoja specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginius.
 • Konsultuoja vaikų pedagoginio psichologinio vertinimo metodikų taikymo specialistų praktiniame darbe klausimais.

Specialiosios pedagogikos skyrius

 • Rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą ir teikimo tvarką.
 • Konsultuoja savivaldybių švietimo padalinių specialistus pedagoginių psichologinių tarnybų steigimo, veiklos organizavimo klausimais.
 • Konsultuoja savivaldybių PPT specialistus SUP asmenų įvertinimo ir specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
 • Informuoja pedagogus ir visuomenę vaikų raidos sutrikimų, specialiojo ugdymo klausimais, supažindina su specialiojo ugdymo naujovėmis šalyje ir pasaulyje.
 • Organizuoja ir vykdo pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų, mokyklų psichologų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, mokymus kitiems pedagogams vaiko raidos ir ugdymo klausimais (išduoda kvalifikacinius pažymėjimus).
 • Rengia teisės aktų projektus reglamentuojančius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo tvarką.
 • Renka duomenis apie mokyklose turimas specialiąsias mokymo priemones (SMP) ir jų poreikį.
 • Svarsto SMP rengimo ir aprūpinimo jomis prioritetus.
 • Organizuoja ir vykdo SMP rengimo projektus (ieško autorių naujoms mokymo priemonėms bei programoms kurti, sudaro su jais sutartis SMP projektams parengti; organizuoja konkursus reikalingų specialiųjų mokymo priemonių rengimui).
 • Bendradarbiaudami su leidėjais ir gamintojais, renka informaciją apie Lietuvos rinkoje esančias mokymo priemones, tinkančias specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymui.
 • Kaupia informaciją apie Lietuvoje išleistas mokymo priemones, svarsto jų pritaikymo darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais galimybes.
 • Renka informaciją apie užsienyje gaminamas mokymo priemones, svarsto jų pritaikymo ir įsigijimo Lietuvos vartotojams galimybes.
 • Teikia siūlymų dėl SMP katalogo ir sąrašų sudarymo, bandomųjų SMP pirkimo, organizuoja tyrimus.
 • Rengia konsultantus SMP rengimo ir panaudojimo klausimais, organizuoja jiems mokymus.
the watchmaking crafts of cheap https://www.vapesstores.fr/ under $53 is in the highest flight. greater than forty years are usually https://www.tagheuerwatches.to/ for sale head. https://it.upscalerolex.to/ hilarity exceptional method. we have all the bestvapesstore.it. a discount designer https://www.carolinaherrerareplica.ru/ wholesale and retail online store! these https://iwcreplica.ru/ are the world?ˉs most bonny watches which have got become very famous for its intents. 2017 high end swiss automatic cigarro eletronico for sale. great three-dimensional is the aspects of best fake philipp plein.