Atestacija

2007 m vasario 14 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinti Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų nauja redakcija. Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro.

PPT specialistų ( išskyrus psichologus) kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimą bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK – 3216 ,,Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų ( išskyrus psichologus ) atestacijos nuostatų patvirtinimo‘‘. PPT specialistų ( išskyrus psichologus) atestaciją  vykdo PPT specialistų ( išskyrus psichologus) atestacijos komisija, veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro.