PPT/ŠPT socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir logopedų atestacija

PPT specialistų (išskyrus psichologus) atestacija

PPT specialistų ( išskyrus psichologus) kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimą bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK – 3216 ,,Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų ( išskyrus psichologus ) atestacijos nuostatų patvirtinimo‘‘.

PPT specialistų ( išskyrus psichologus) atestaciją  vykdo PPT specialistų ( išskyrus psichologus) atestacijos komisija, veikianti prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro. Atestacijos komisijos sudėtis  patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V – 190 „Dėl pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos patvirtinimo“.

Prašymą leisti  atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai ir skirti praktinės veiklos vertintoją Komisijos pirmininkei teikia įstaigos, kurioje dirba specialistas, vadovas.

PPT specialistų ( išskyrus psichologus ) praktinė veikla vertinama pagal Mokytojo ir pagalbos specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir įvertinimo lentelę ( Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 6 priedas, socialinio pedagogo – 7 priedas ), Mokytojo ir pagalbos specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelę (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 8 priedas, socialinio pedagogo – 9 priedas).

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (85)2427447,el.p.:  rimante.juskuviene@sppc.lt