Krizių prevencija, intervencija ir postvencija

Krizė mokykloje – netikėtas ir / ar pavojingas įvykis, sutrikdantis įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiantis visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį. Tai gali būti: mokinio ar mokytojo savižudybė ar kita komplikuota netektis, sprogimas, susišaudymas, įkaitų paėmimas, gaisras ar pan.

Įvykus krizei mokykloje reikia veikti organizuotai ir nedelsiant, kad būtų išvengta chaoso ir sumažintas krizės sukeltų reakcijų intensyvumas, suteikta pagalba mokyklos bendruomenės nariams.

Tam, kad mokyklos būtų pasirengusios reaguoti į krizinius įvykius, rekomenduojama iš anksto pasirengti veiksmų planą, žinoti, į kuriuos mokyklos darbuotojus kokiais klausimais kreiptis ištikus įvykiui. Išankstinis pasirengimas mažina netinkamų veiksmų tikimybę, padeda išlaikyti tinkamą krizės valdymo kryptį. 2018 m. kovo 8 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-229 patvirtintos Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose.  Rekomendacijose nustatytas krizių valdymo komandos sudarymas, darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su mokyklos vaiko gerovės komisija, mokyklos steigėju, savivaldybės vykdomąja  institucija, psichologinės pagalbos teikėjais krizės mokykloje atveju.