Literatūra

Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji?

Mokslinėje studijoje pateikiamas holistinis (didaktinės teorijos ir praktikos jungties) požiūris į Naująją (Z) kartą pedagoginės psichologijos kontekste. Penkios  studijos dalys nagrinėja Naujosios (Z) kartos mokinių esminius pedagoginius, psichologinius bruožus bei  mokymo(si) didaktinius principus,  mokymosi pasiekimų veiksnius, mokymosi  ypatumus  Feuersteino  teorijos požiūriu, o taip pat Naujosios (Z) kartos mokinių,  tarpasmeninės komunikacijos gebėjimus bei teksto suvokimo mokymo ir mokymosi strategijas.   Naujosios (Z) kartos mokinių pedagoginė, psichologinė charakteristika, kuri sudaro prielaidas į didaktinį procesą pažvelgti nauju, pedagoginės komunikacijos aspektu, atskleisti Naujosios kartos mokinių teksto suvokimo mokymo ir mokymosi strategijas. Praktiniu požiūriu mokslinė studija reikšminga edukologams, nes gali būti panaudota modeliuojant ir įgyvendinat didaktines sistemas, skirtas Naujajai kartai.

Mano vaikas – mokinys

Šiame leidinyje apžvelgiami svarbiausi mokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumai, analizuojami kylantys sukumai, siūlomi jų sprendimo ir pagalbos būdai, aptariamos bendradarbiavimo su mokykla galimybės.

Leidinys skirtas mokyklinio amžiaus vaikų tėvams.

Padėkite vaikui įveikti sunkumus: geroji bendradarbiavimo mokyklose patirtis

Leidinį sudaro keturi skyriai. Pirmajame apžvelgiami teoriniai bendradarbiavimo aspektai, antrajame aptariamos Lietuvos mokyklų ir jų partnerių įžvalgos apie tai, kokie veiksniai palengvina bendradarbiavimo procesą, kas padeda jų praktikoje. Trečiąją dalį sudaro gerosios bendradarbiavimo praktikos pavyzdžiai. Pateikiami aštuoni pasakojimai, kuriuose atskleidžiama, su kokia problema susidūrė mokyklos bendruomenė, kaip ši problema buvo sprendžiama, kokių rezultatų pasiekta, kaip bendradarbiaujantys partneriai prisidėjo įveikiant sunkumus. Paskutinėje dalyje pateikiamos rekomendacijos švietimo darbuotojams, padėsiančios sėkmingiau spręsti vaikų problemas bendradarbiaujant įvairiems profesionalams.

„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa mokinių tėvams. Metodinės rekomendacijos“

Šios metodinės rekomendacijos skirtos darbui su mokinių tėvais švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir profesinio ugdymo programas. Priemonės sudarytojai tikisi, kad jos taikymas ne tik padės  užtikrinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bendrosios prevencijos veiksmingumą mokyklos bendruomenėje, stiprins mokyklos ir mokinių tėvų bendradarbiavimą, didins tėvų vaidmenį sprendžiant psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos problemas mokyklose, bet ir skatins tėvus daugiau dėmesio skirti bendravimui su savo vaikais, mokytis pažinti jų poreikius, vaiko raidos ypatumus, formuoti sveiką gyvenseną šeimoje, stiprinti savo ir vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.

Šiomis Metodinėmis rekomendacijomis taip pat siekiama suteikti mokinių tėvams informaciją apie mokyklos ir jos socialinių partnerių bei kitų viešųjų organizacijų teikiamą socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę, medicininę, specialiąją pagalbą, didinti tėvų bendravimo bei bendradarbiavimo su kitais mokyklos bendruomenės nariais įgūdžius, motyvaciją ir atsakomybę, organizuojant ir vykdant psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją.

,,Savižudybių prevencija mokykloje“

„Krizių valdymas mokyklose“

Tai metodinė medžiaga parengta remiantis daugiamete Jaunimo psichologinės paramos centro krizių įveikimo praktine patirtimi, kuri buvo apibendrinta ir atskirose knygose (K. O. Polukordienė „Psichologinės krizės ir jų įveikimas“, 2003 m.; „Netekčių psichologija“ 2008 m.). Rengiant programą buvo naudojama šių knygų medžiaga, taip pat naujausia literatūra apie krizių valdymą mokyklose ir esant ekstremalioms situacijoms.

„Nusikalsti linkusių vaikų konsultavimas: praktiniai patarimai“

Šis leidinys – tai metodinė priemonė, skirta mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose dirbantiems socialiniams pedagogams, psichologams, specialiesiemspedagogams, klasės ar grupės auklėtojams ir kitiems specialistams, kuriems tenka individualiai konsultuoti linkusius nusikalsti vaikus ir vykdyti minimalios priežiūros priemones.

Metodinės priemonės pagrindinis tikslas – supažindinti su individualaus konsultavimo ypatumais, pagrindiniais konsultavimo principais, etapais bei metodais, kurie skatintų linkusių nusikalsti vaikų teigiamus elgesio pokyčius.

„Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos yra skirtos pedagogams, ugdantiems vidutiniškai, žymiai ir labai žymiai sutrikusio intelekto vaikus“

Rekomendacijų tikslas – padėti pedagogams planuoti specialųjį ugdymą bendrųjų programų kontekste. Rekomenduojami žinios ir gebėjimai nesiejami nei su ugdymo metais (klase), nei su mokinių amžiumi, – pedagogai renkasi ugdymo turinį atsižvelgdami į sutrikusio intelekto mokinių individualius poreikius ir galimybes.

Tikimasi, kad mokytojai vadovaudamiesi pateiktomis gairėmis galės nuosekliai ir sistemingai sudaryti mokinių individualias programas. Šis projektas tėra pirmasis bandymas integruoti žymią negalią turinčių vaikų ugdymosi tikslus į bendrųjų programų rėmus. Pateikiamose rekomendacijose yra funkcinio ugdymo aspektas, tai yra didžiausias dėmesys skiriamas praktinių gebėjimu ugdymui, o teorinės žinios atlieka daugiau pagalbini vaidmenį.

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai“

Parengė Rūta Kibildienė, 2009.

Metodinės rekomendacijos skirtos mokyklų pedagogams ir specialistams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi problemų .Jose pateikiama specifinių mokymosi negalių samprata ir klasifikacija, diskalkulijos apibrėžimas ir  ryšys su kitomis mokymosi negalėmis, pristatoma diskalkulijos raiška, analizuojamos matematikos mokymosi negalių priežastys, mokinių turinčių matematikos mokymosi negalių emocijų ir motyvacijos ypatumai. Rekomendacijose taip pat analizuojami konkretūs diskalkulijos pavyzdžiai, pateikiami  praktiniai patarimai,  žaidimai,  priemonės, skirti matematikos mokymui.

„Kaip atpažinti vaiko gabumus?“

Parengė Aida Šimelionienė, 2008.

Metodinės rekomendacijos skiriamos  pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams, auginantiems ir ugdantiems gabius vaikus. Šiame leidinyje apžvelgiamos gabumų teorijos, gabaus vaiko apibrėžimai, pagrindiniai gabumų įvertinimo metodai ir principai, gabumų požymiai, gabių vaikų ypatybės, pažintinės ir socialinės gabių vaikų raidos ypatumai. Aptariamos ypatingos gabių vaikų grupės, tokių vaikų mokymosi ir elgesio ypatumai.

„Logopedinė pagalba mikčiojantiems mokiniams“

Parengė Vilma Makauskienė, Regina Ivoškuvienė, Alma Luneckienė, 2008.

Metodinėje priemonėje nuosekliai pateikiama logopedinė darbo sistema mokinių mikčiojimui įveikti. Dėmesys sukoncentruojamas į aktyvų mikčiojančiojo dalyvavimą logopedinėse pratybose. Mokiniai mokomi pažinti savo mikčiojimą, įvertinti jausmus, elgesį ir kuo savarankiškiau atlikti metodinėje priemonėje pateiktas užduotis.

Logopedo knyga „Mokinių mikčiojimo įveikimas“

Parengė Vilma Makauskienė, Regina Ivoškuvienė, 2008.

Knygoje pristatomi įvairūs mikčiojimo apibūdinimai, analizuojamos mikčiojimo priežastys, paplitimas nurodomi mikčiojimo ir mikčiojančiųjų asmenybės įvertinimo būdai, aptariama logopedinės pagalbos mikčiojimui įveikti principų, programų ir metodų įvairovė bei pateikiami konkretūs darbo būdai.

„Logopedo knyga‘’

Parengė Veronika Gražina Gaulienė, Loreta Grikainienė, Eugenija Jakimavičienė, Asta Lauciuvienė, Laima Sidabrienė, Rasa Stukonienė, 2008.

Leidinys susideda iš dviejų dalių: vaiko (mokinio) kalbinių gebėjimų vertinimo protokolai ir iliustracinė medžiaga. Šios dvi leidinio dalys papildo viena kitą ir rekomenduojamos naudoti kartu.

Sukaupta medžiaga skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų bei mokinių sakytiniai ir rašytiniai kalbai vertinti. Priemonė sudaryta iš 8 skyrių, kuriuose pateikiamos vaiko (mokinio) raidos ypatumų aprašymo gairės, užduotys rišliajai kalbai, žodynui, kalbos gramatiniam taisyklingumui, tarimui, girdimajam bei foneminiam suvokimui ir garsinės analizės bei sintezės įgūdžių, skaitymo ir rašymo gebėjimams vertinti. Priemonė skirta tik pedagoginių psichologinių tarnybų logopedams.

„Pagalbos galimybės aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams“

Parengė Asta Dervinytė-Bongarzoni, 2008.

Leidinyje, skirtame specialistams, kurie ugdo, vertina, konsultuoja vaikus, turinčius elgesio sutrikimų, autorė pateikia vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimų sampratą, atskleidžia elgesio sunkumų prigimtį, aprašo pagalbos galimybes, ugdymo strategijas, pateikia nemažai praktinių patarimų. Pateikiama informacija padės susisteminti jau turimas žinias ir atrasti atsakymus į daugelį rūpimų klausimų, susijusių su dėmesio ir aktyvumo sunkumų turinčių vaikų ugdymu.

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas“

Rengėjai: Rimantė Juškuvienė, Alma Luneckienė, Lina Palačionienė, Birutė Petrilionienė, Silva Striunga,  2008.

Leidinys skirtas ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams, auginantiems kalbos ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus. Pirmoje dalyje apibūdinama vaikų kalbos raida nuo pirmųjų iki septintųjų metų, atskleidžiami sutrikusio intelekto, sutrikusios klausos ir regos vaikų kalbos raidos ypatumai. Antroje dalyje kalbama apie ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio sunkumų, ugdymą, pateikiami efektyvūs elgsenos formavimo ir valdymo būdai, pedagoginio poveikio metodai, ugdantys vaiko savivertę, skatinantys formuotis visavertę ir kūrybišką asmenybę, padedantys vaikams saugiai jaustis, nebūti išskirtiems iš kolektyvo.

„Emocinės raidos įtaka tolimesniam vaiko asmenybės vystymuisi“

Parengė Sigita Lesinskienė, Virginija Karalienė, 2008.

Leidinys skirtas tėvams ir plačiam su vaikais dirbančių specialistų ratui, jame kalbama  apie emocijas, jų raidą, įtaką vaiko asmenybės formavimuisi, analizuojamas vaiką supančios aplinkos, tėvų, šeimos narių, ugdymo bei gydymo įstaigose dirbančių specialistų vaidmuo ir atsakomybė, apžvelgiami vaikų emocijų sutrikimai, galimi kompleksiniai psichosocialinės pagalbos būdai.

„Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių naudojimas specialiųjų poreikių mokinių ankstyvajam užsienio kalbų mokymui“

Parengė Nida Burneikienė, Jurgita Geribienė, Tatjana Reketienė, Vidutė Repšienė, Virginija Rupainienė, Irena Stankuvienė, Audra Elena Šalomskienė, Odeta Žakienė, Ramutė Žemionienė, Jolanta Žygienė, 2008.

Metodinėse rekomendacijose teikiami konkretūs patarimai dėl ankstyvojo užsienio kalbos mokymo priemonių panaudojimo dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. Apibendrinama užsienio kalbų mokytojų patirtis, konkretūs pavyzdžiai, aprašomos įvairios mokymo priemonės ir mokomosios veiklos, teikiami patarimai, kaip tikslingai panaudoti mokymo ir mokymosi priemones įtraukiant  specialiųjų poreikių mokinius į kalbinio ugdymo veiklas.

,,I- IV klasių mokinių žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje užduotys“

Parengė Irena Bujauskienė, Daiva Jakavonytė, Palmira Jančienė, Rimantė Juškuvienė, Asta Kisielienė, Rita Kišonienė, Asta Rudienė, Lina Žičkutė, 2008.

Leidinys skirtas specialiesiems pedagogams, dirbantiems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, mokinių žinioms, gebėjimams ir pasiekimams vertinti.Priemonė naudojama tik pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

„V – VIII kl. mokinių žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje užduotys“

Parengė Irena Bujauskienė, Rima Gutauskienė, Rūta Jankauskienė, Raimonda Jarienė, Rimantė Juškuvienė, Asta Kisielienė, Eglė Skubeikienė, Albina Vilimienė, 2008.

Leidinys skirtas specialiesiems pedagogams, dirbantiems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, mokinių žinioms, gebėjimams ir pasiekimams vertinti. Vertinimo užduotys atitinka V – VIII klasių Bendrąsias programas, mokymosi turinį. Priemonė padės atskleisti mokinio gebėjimus, galias, atrasti ugdymosi spragas ir sunkumus, nustatyti pasiekimų lygį, individualiuosius ugdymosi poreikius

„Mokykla gali įveikti patyčias“

Parengė Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė, 2008.

Rekomendacijos mokytojams apie patyčias kaip reiškinį, jų pasekmes aukai, skriaudėjams ir psichologiniam mokyklos klimatui bei patyčių prevenciją mokykloje. Pateikiami praktiniai patarimai, kaip stebėti, reaguoti ir kokių priemonių imtis.

„Moku bendrauti be patyčių“

Parengė Robertas Povilaitis, Jurgita Smiltė Jasiulionė, 2008.

Rekomendacijos vaikams ir paaugliams apie patyčias ir jų situacijų sprendimą: kodėl būtina laikytis taisyklių, kaip elgtis, jei patiri patyčias arba esi jų stebėtojas, kaip gali padėti ir kur kreiptis, prireikus pagalbos.

„Galiu padėti savo vaikui“

Parengė Žydrė Arlauskaitė, 2007.

Knygelė tėvams apie smurtą prieš vaikus, kurioje aprašytos smurto rūšys, kaip atpažinti, kad prieš vaiką yra naudojamas smurtas. Supažindinama, kokie žmonės smurtauja, kokius veiksmus naudoja vaikai, kur kreiptis ir kam teikti profesionalią pagalbą.

„Ką kiekvienas vaikas turi žinoti apie smurtą ir kaip išlikti saugiam“

Parengė Aušra Kurienė, 2007.

Knygelė vaikams apie smurtą, koks gali būti smurtas, kodėl kai kurie suaugusieji skriaudžia vaikus ar jų neprižiūri, ar gali vaikai būti smurtautojais, kaip apsisaugoti ir kur kreiptis patyrus prievartą.

„Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba“

Parengė Evaldas Karmaza, Neringa Grigutytė, Elena Gauda Karmazė, 2007.

Smurtas mokykloje – itin aktuali problema ne tik pedagogams, bet ir vaikams, jų tėvams. Metodinės rekomendacijos „Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba“ supažindina įvairių sričių specialistus su  smurto mokykloje problema, galimais sprendimo būdais. Rekomendacijose pateikti konkretūs patarimai, kaip reikėtų elgtis mokykloje, kokių priemonių imtis, norint mažinti smurto paplitimą.

„Socialinių įgūdžių ugdymo programa Tiltai“

Parengė Nijolė Sturlienė, 2007.

Leidinys yra metodinė priemonė, skiriama psichologams, socialiniams pedagogams bei dirbti su  paauglių grupėmis parengtiems pedagogams. „Tiltai“ tikslai – turinčių elgesio sunkumų, nusikalsti linkusių paauglių socializacija, psichologinio atsparumo stiprinimas, jų prosocialių vertybių ir nuostatų diegimas.

Prevencinio darbo grupės veikla bendrojo lavinimo mokykloje“

Parengė Odeta Merfeldaitė, Asta Railienė, 2007.

Mokomoji knyga, kurios tikslas – aptarti prevencinio darbo grupių mokyklosekonstravimo galimybes bei identifikuoti jų veiklos charakteristikas. Leidinį sudaro trys dalys: pirmojoje analizuojama prevencinio darbo grupių samprata, antrojoje apibūdinamos prevencinių grupių veiklos charakteristikos, o trčiojoje – pristatomi grupių formavimo etapai, praktinių veiklų pavyzdžiaiir trumpa teorinė medžiaga.

Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas“

Parengė Stasė Ustilaitė, Vida Gudžinskienė, Danutė Jakučionienė, Algirdas Petronis, Andrius Narbekovas,Gintautas Vaitoša, Birutė Obelenienė, 2007.

Tai mokomoji metodinė priemonė, kurioje remiamasi Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. Joje pateikiama informacija pedagogams, kurie su ugdytiniais aptaria šeimos, lytiškumo, bendravimo temas. Pirmoji knygos dalis skirta Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos temų – lytis kultūra visuomenė; šeima; lytinė sveikata; rizikinga elgsena – apžvalgai. Antrojoje dalyje pateikiami darbo su skirtingo amžiaus ugdytiniais ypatumai, pamokų pavyzdžiai ir rekomenduojamos literatūros sąrašai.

„Apie alkoholio žalą“

Parengė Jurgita Narmontienė, 2006.

Metodinė priemonė socialiniams pedagogams, kurioje apžvelgiamos ne tik alkoholio vartojimo priežastys, pasekmės ir priklausomybės ypatumai, bet ir kiti svarbūs aspektai: tėvų ir vaikų santykiai, socialinių įgūdžių ugdymas, paauglių santykiai su bendraamžiais ir bendri paauglystės ypatumai.

„Už tylos sienos“

Parengė Nida Žemaitienė, 2006.

Šis leidinys – tai pasidalijimas patirtimi, kuri sukaupta per dešimtmetį dirbant jaunimo savižudybių prevencijos srityje. Savižudybių prevencijos gairės mokykloje apibūdina savižudybių prevencijos mokyklos bendruomenėje veiklos organizavimą, pagalbos teikimą savižudiškų ketinimų turintiems vaikams ir paaugliams bei mokyklos bendruomenei po jos nario savižudybės.

„Mokinių savižudybės ir jų prevencija“

Parengė Remigijus Auškelis, 2006.

Metodinė priemonė mokyklų administracijai, mokytojams ir kitiems mokyklų darbuotojams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais, sprendžiant problemas, susijusias su savižudybių krizėmis.

„Savižudybių prevencija mokykloje“

Parengė Roma Vida Pivorienė, Nijolė Sturlienė, Remigijus Auškelis, 2004.

Metodinės rekomendacijos socialiniams pedagogams. Pateikiamos žinios, reikalingos savižudybių prevencijai, intervencijai ir postvencijai

„Lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymo turinys vidutinio protinio atsilikimo moksleiviams“. Parengė Angelė Gribėnienė ir Laimutė Motuzienė, 2003.

Ši programa skirta specialiųjų poreikių mokiniams, ugdomiems nelietuvių mokomąja kalba, turintiems vidutinį protinį atsilikimą. Esant dideliems intelekto sutrikimams, sulėtėjus kalbos raidai, pasireiškia įvairūs kalbėjimo sutrikimai, gebėjimo orientuotis ir prisitaikyti prie aplinkos ribotumas. Programa išryškina svarbiausius šių mokinių lietuvių kalbos mokymo tikslus ir uždavinius, apibrėžia bendruosius ugdymo turinio sudarymo principus ir ugdymo turinio įgyvendinimo etapus pagal tris pakopas. Programoje glaustai nusakoma lietuvių kalbos mokymo specifika, teikiamos visų trijų pakopų socialinės kultūrinės temos, komunikacinės intencijos su raiškos pavyzdžiais, nubrėžiamos svarbiausios lingvistinės kompetencijos ugdymo gairės, teikiama elementari aktyviojo žodyno leksika, trumpi metodiniai komentarai.Įgyvendinant šią programą, reikia atsižvelgti į individualias kiekvieno mokinio galimybes.

„Kodėl neklauso vaikai“

Parengė Rita Žukauskienė.

šiame leidinyje aptariamos mokyklinio amžiaus vaikų netinkamo elgesio priežastys, mokytojų ir tėvų bendravimo su vaiku ypatumai ir pateikiama siūlymų, kaip būtų galima spręsti vaiko elgesio problemas. Leidinys skirtas mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams, taip pat-tėvams, ieškantiems atsakymo į klausimus, kodėl vaikai neklauso ir kaip būtų galima tokį jų elgesį keisti.

„Psichologinis šeimos konsultavimas“

Gediminas Navaitis, 2002.

Ši knyga nagrinėja šeimos raidos psichologinius ypatumus, apžvelgia šiuolaikines šeimos konsultavimo teorijas ir poveikio šeimai metodus. Ji skiriama psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams, kurie domisi šeimos santykių pažinimu, šeimos krizių sprendimu. Nemažas knygos privalumas-teorinio požiūrio į šeimą sąsajos su šeimos kasdienybe. Knyga bus įdomi ir tėvams, kurie norėtų padėti vaikams, bet ne visada pastebi jų sunkumus, arba netinkamais būdais bando jiems palengvinti gyvenimą. Ji pravers sutuoktiniams, norintiems sėkmingai įveikti kiekvienoje šeimoje kylančias problemas.

„Seksualinė prievarta prieš vaikus“

Parengė S. Kemerienė, 2000.

Informacinė medžiaga tėvams ir mokytojams. Knygelėje pateikiama informacija tėvams ir mokytojams apie seksualinę prievartą prieš vaikus. Trumpai ir aiškiai pateiktos svarbiausios žinios apie seksualinės prievartos reiškinį, visuomenėje vyraujančias nuostatas prievartos prieš vaikus atžvilgiu, norodomi seksualinės prievartos požymiai, galintys padėti atpažinti išnaudojamą vaiką, pateikiamos žinios tėvams bei mokytojams, kaip mokyti vaikus apsiginti nuo prievartos bei kaip elgtis, vaikui atskleidus seksualinio išnaudojimo atvejį.

„Vaikų psichologinios konsultavimas“

Parengė R.Giedrienė, J.Grudzinskas, G.Navaitis, 1999.

Šis leidinys – vienas pirmųjų mėginimų ateiti į pagalbą ugdymo įstaigose dirbantiems psichologams ir pedagogams, sprendžiant pedagogines ir psichologines problemas. Patyrę specialistai čia nagrinėja paauglių psichologines problemas, polinkio įnarkomaniją ir alkoholizmą prevencijos klausimus, moksleivių, turinčių mokymosi sunkumų, konsultavimo pobūdį, agresyvių, hiperaktyvių vaikų ugdymo ir kitus klausimus.

„Trumpi metodiniai patarimai bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, mokantiems sutrikusios klausos vaikus“

Parengė A.Mitkus, 1998.

Šis leidinys skirtas ikimokyklinių įstaigų pedagogams, pradinių klasių mokytojams, dirbantiems su sutrikusios klausos vaikais, dirbantiems bendrojo ugdymo įstaigose, taip pat šeimoms, auginančioms sutrikusios klausos vaikus.