„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707- 03-0001

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

„Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707- 03-0001

Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas.

Projekto tikslas – mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš mokyklos didinant įtraukiojo ugdymo galimybes.

Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginėje programoje “Europa 2020” („ET2020“) nurodoma, kad vienas svarbiausių nacionalinių tikslų – ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo (angl. early school leaving) sistemos masto mažinimas. Ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos problema Lietuvoje išlieka vis dar aktuali. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos NEMIS 2017 metų duomenimis, savivaldybių teritorijoje gyvenančių, bet nesimokančių vaikų  iki 16 metų yra 16895. Oficialiosios statistikos portalo duomenimis 2013-2014 m. m. mokykloje nesimokančių mokyklinio amžiaus vaikų skaičius sudarė 14188,  2014 – 2015 m. m. – 14841, 2015 – 2016 m. m.  – 15840, 2016-2017 m. m. –  16751 mokyklinio amžiaus vaikų. Sprendžiant mokyklos nelankymo problemą, ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama mokinių ugdymo(si) tobulinimui, įtraukios aplinkos mokykloje kūrimui, reikalingos pagalbos teikimui, kiekvieno vaiko individualių gebėjimų išskleidimui. Pagrindinis projekto tikslas – mažinti  ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš mokyklos didinant įtraukiojo ugdymo galimybes. Šio tikslo bus siekiama atliekant ekspertinį švietimo pagalbos teikimo modelio įvertinimą, įsigyjant, rengiant ir adaptuojant metodikas, skirtas įvertinti vaikų raidą bei teikti individualią, jų poreikius atitinkančią pagalbą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma:

  • Įsigyti 500 Vaikų elgesio klausimynų (Child Behavior Checklist CBCL 4/18; Achenbach, 1991) Vaikų (1,5 – 5 metų amžiaus) elgesio aprašų, (versija tėvams) (CBCL/1½-5, Achenbach, Rescorla, 2000) ir versija auklėtojoms (C-TRF, Achenbach, Rescorla, 2000) arba kitų lygiaverčių metodikų ir aprūpinti jomis PPT, mokyklų ir SPPC psichologus.
  • Įsigyti 500 mokyklinio amžiaus vaikų  elgesio ir emocinių sunkumų įvertinimo metodikų ASEBA. (CBCL6/18, TRF6/18, YSR11/18) arba kitų lygiaverčių  metodikų ir aprūpinti jomis pedagoginių psichologinių tarnybų,mokyklų ir SPPC psichologus.
  • Įsigyti 60 Bender Geštalt II metodikų komplektų arba jam lygiaverčių metodikų, skirtų vizualinių ir motorinių gebėjimų bei regimosios atminties įvertinimui ir aprūpinti PPT ir SPPC psichologus.
  • Įsigyti 300 Brain-Boy Universal Professional įrangos komplektų, skirtų skaitymo ir rašymo sutrikimų diagnostikai ir terapijai arba jai lygiavertę įrangą ir aprūpinti ja PPT, mokyklų ir SPPC logopedus.
  • Išleisti 1000 kalbos ir kalbėjimo įgūdžių lavinimo priemonės egzempliorių  ir ja aprūpinti PPT, mokyklų ir SPPC logopedus.
  • Organizuoti mokymus naudotis metodikomis PPT ir mokyklų švietimo pagalbos specialistus naudotis metodikomis.
  • Įsigyti metodiką, skirtą autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų vertinimui ir pagalbai ir pradėti jos adaptaciją bei standartizaciją (įsigyti autorines teises, išversti metodiką į lietuvių kalbą, išleisti, atlikti bandomąjį tyrimą).
  • Parengti metodiką,  skirtą vaikų disleksijos  nustatymui.
  • Restandartizuoti vaiko kalbos raidos vertinimo “Urtės ir Motiejaus diena” metodiką.
  • Patikslinti ankstyvosios vaiko raidos įvertinimo metodikos Vaiko raidos skalės (VRS) normas.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018 spalio mėn. – 2019 lapkričio mėn.

Projektui skirtos lėšos: 953 103,86 Eur.

 

Kontaktinis asmuo:

Projekto vadovė

Dalia Žičkienė

Tel.: (8 5) 242 7447

El. paštas: dalia.zickiene@sppc.lt