Rekomendacijos specialistams, mokytojams, tėvams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimo ir pagalbos jiems teikimo

„Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai“ 

Parengė Rūta Kibildienė, 2009.

Metodinės rekomendacijos skirtos mokyklų pedagogams ir specialistams, dirbantiems su mokiniais, turinčiais matematikos mokymosi problemų .Jose pateikiama specifinių mokymosi negalių samprata ir klasifikacija, diskalkulijos apibrėžimas ir  ryšys su kitomis mokymosi negalėmis, pristatoma diskalkulijos raiška, analizuojamos matematikos mokymosi negalių priežastys, mokinių turinčių matematikos mokymosi negalių emocijų ir motyvacijos ypatumai. Rekomendacijose taip pat analizuojami konkretūs diskalkulijos pavyzdžiai, pateikiami  praktiniai patarimai,  žaidimai,  priemonės, skirti matematikos mokymui.


 

„Logopedinė pagalba mikčiojantiems mokiniams“

Parengė Vilma Makauskienė, Regina Ivoškuvienė, Alma Luneckienė, 2008.

Metodinėje priemonėje nuosekliai pateikiama logopedinė darbo sistema mokinių mikčiojimui įveikti. Dėmesys sukoncentruojamas į aktyvų mikčiojančiojo dalyvavimą logopedinėse pratybose. Mokiniai mokomi pažinti savo mikčiojimą, įvertinti jausmus, elgesį ir kuo savarankiškiau atlikti metodinėje priemonėje pateiktas užduotis.


 

Logopedo knyga „Mokinių mikčiojimo įveikimas“

Parengė Vilma Makauskienė, Regina Ivoškuvienė, 2008.

Knygoje pristatomi įvairūs mikčiojimo apibūdinimai, analizuojamos mikčiojimo priežastys, paplitimas nurodomi mikčiojimo ir mikčiojančiųjų asmenybės įvertinimo būdai, aptariama logopedinės pagalbos mikčiojimui įveikti principų, programų ir metodų įvairovė bei pateikiami konkretūs darbo būdai.


 

„Pagalbos galimybės aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams“ 

Parengė Asta Dervinytė-Bongarzoni, 2008.

Leidinyje, skirtame specialistams, kurie ugdo, vertina, konsultuoja vaikus, turinčius elgesio sutrikimų, autorė pateikia vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimų sampratą, atskleidžia elgesio sunkumų prigimtį, aprašo pagalbos galimybes, ugdymo strategijas, pateikia nemažai praktinių patarimų. Pateikiama informacija padės susisteminti jau turimas žinias ir atrasti atsakymus į daugelį rūpimų klausimų, susijusių su dėmesio ir aktyvumo sunkumų turinčių vaikų ugdymu.


 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir elgesio sutrikimų, ugdymas“ 

Rengėjai: Rimantė Juškuvienė, Alma Luneckienė, Lina Palačionienė, Birutė Petrilionienė, Silva Striunga,  2008.

Leidinys skirtas ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir tėvams, auginantiems kalbos ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus. Pirmoje dalyje apibūdinama vaikų kalbos raida nuo pirmųjų iki septintųjų metų, atskleidžiami sutrikusio intelekto, sutrikusios klausos ir regos vaikų kalbos raidos ypatumai. Antroje dalyje kalbama apie ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių elgesio sunkumų, ugdymą, pateikiami efektyvūs elgsenos formavimo ir valdymo būdai, pedagoginio poveikio metodai, ugdantys vaiko savivertę, skatinantys formuotis visavertę ir kūrybišką asmenybę, padedantys vaikams saugiai jaustis, nebūti išskirtiems iš kolektyvo.


 

„Emocinės raidos įtaka tolimesniam vaiko asmenybės vystymuisi“ 

Parengė Sigita Lesinskienė, Virginija Karalienė, 2008.

Leidinys skirtas tėvams ir plačiam su vaikais dirbančių specialistų ratui, jame kalbama  apie emocijas, jų raidą, įtaką vaiko asmenybės formavimuisi, analizuojamas vaiką supančios aplinkos, tėvų, šeimos narių, ugdymo bei gydymo įstaigose dirbančių specialistų vaidmuo ir atsakomybė, apžvelgiami vaikų emocijų sutrikimai, galimi kompleksiniai psichosocialinės pagalbos būdai.


 

„Kaip atpažinti vaiko gabumus?“ 

Parengė Aida Šimelionienė, 2008.

Metodinės rekomendacijos skiriamos  pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir tėvams, auginantiems ir ugdantiems gabius vaikus. Šiame leidinyje apžvelgiamos gabumų teorijos, gabaus vaiko apibrėžimai, pagrindiniai gabumų įvertinimo metodai ir principai, gabumų požymiai, gabių vaikų ypatybės, pažintinės ir socialinės gabių vaikų raidos ypatumai. Aptariamos ypatingos gabių vaikų grupės, tokių vaikų mokymosi ir elgesio ypatumai.


 

„Sėkminga mikčiojimo valdymo programa (SSMP) mikčiojintiems paaugliams ir suaugusiems“

Dr. Dorvan H. Breitenfeldt, Dolores Rustad Lorenz, M., 2007.

Knyga  skiriama mikčiojantiems paaugliams ir suaugusiems, kurie kartu su logopedu, parengtu taikyti šią programą, bandys įveikti mikčiojimą.