Pagalba mokyklai ir mokytojui

Numatomas naujas mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams vaidmuo įtraukiojo ugdymo sistemoje, atsižvelgiant į mokinių, turinčių įvairių ugdymosi poreikių įvairovę.   Bendrojo ugdymo mokyklos turi būti skatinamos prisiimti atsakomybę už kiekvieno mokinio ugdymąsi, individualizuotų mokymo metodų taikymą, aktyvų mokinių dalyvavimą ugdymo procese bei  kokybiškos pagalbos  jiems  teikimą. Mokymosi pagalbą mokiniams mokykloje  teikia juos mokantis mokytojas. Jis vykdo mokinių mokymosi stebėseną, informuoja švietimo pagalbos specialistus, jei  mokiniai turi mokymosi sunkumų ir/ar sutrikimų,  kartu su specialistais konsultuojasi  kaip  organizuoti veiksmingą mokymosi pagalbą. Nuo mokytojo kaip mokinio pagalbininko kompetencijų priklauso  mokinio mokymosi pasiekimai, jo bendra savijauta klasėje, mokykloje. Užtikrinant švietimo prieinamumą, didės  iššūkis mokyklų vadovų atsakomybei, atsakant už palankias ugdymosi aplinkas mokykloje, inicijuojant pokyčius mokyklos kultūroje, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę kaip palaikančią mokymosi bendruomenę.