Metodinė-didaktinė literatūra

 


Sklandaus kalbėjimo sutrikimai: teorija ir praktika. Regina  Ivoškuvienė, Vilma Makauskienė.  2019.

Tai leidinys, skirtas įvairiems mikčiojimo bei greitakalbystės aspektams aptarti. Jame supažindinama su sklandaus kalbėjimo sutrikimų atsiradimą aiškinančiomis teorijomis. Daug dėmesio skiriama tarpdisciplininei į šeimą orientuotai praktikai aptarti. Pateikiami kiekybinio ir kokybinio įvertinimo klausimynai,  aptariami logopedinės pagalbos modeliai, skirtingos sklandaus kalbėjimo sutrikimų įveikimo programos. Nemažai dėmesio skiriama įrodymais grįstos praktikos principams, techninių priemonių ir nuotolinės logopedinės pagalbos taikymo galimybėms atskleisti.

Vadovėlis skiriamas specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programos studentams, taip pat logopedams, mikčiojantiems asmenims ir jų šeimos nariams, norintiems aktyviau įsitraukti į logopedinės pagalbos procesą.

Dėl įsigijimo kreiptis: makauskiene.vilama@gmail.com


Pasikalbėkime apie Aspergerio sindromą? Vadovas draugams, artimiesiems, specialistams. Jude Welton. “Pamėginčius“, 2018.

Nedidelės apimties knygelė, kurioje patraukliai, kasdiene kalba nuo pirmojo asmens aprašoma, kaip jaučiasi autizmo spektro surtikimus turintys vaikai skirtingose situacijose, kokius sunkumus patiria ugdymo procese, bendraujant su draugais ir kt. Paprastai išdėstyta kokios pagalbos jiems reiktų, kokie asmenys galėtų padėti ir kaip teikti pagalbą skirtingose gyvenimo srityse. Knygelėje yra pateiktas naudingos ta tema literatūros sąrašas.


Pasikalbėkime apie disleksiją? Vadovas draugams, artimiesiems, specialistams. Alan M. Hultquist. “Pamėginčius“, 2018.

Nedidelės apimties knygelė, kurioje patraukliai, kasdiene kalba nuo pirmojo asmens aprašoma, kaip jaučiasi skaitymo sutrikimą (disleksiją) turintys vaikai skirtingose situacijose, kokius sunkumus patiria ugdymo procese, bendraujant su draugais ir kt. Paprastai išdėstyta kokios pagalbos jiems reiktų, kokie asmenys galėtų padėti ir kaip teikti pagalbą skirtingose gyvenimo srityse. Knygelėje yra pateiktas naudingos ta tema literatūros sąrašas.


Pasikalbėkime apie nerimą? Vadovas draugams, artimiesiems, specialistams. Lucy Willetts, Plly Wait. “Pamėginčius“, 2018.

Nedidelės apimties knygelė, kurioje patraukliai, kasdiene kalba nuo pirmojo asmens aprašoma, kaip jaučiasi nerimą patirinatys vaikai skirtingose situacijose, kokius sunkumus patiria ugdymo procese, bendraujant su draugais ir kt. Paprastai išdėstyta kokios pagalbos jiems reiktų, kokie asmenys galėtų padėti ir kaip teikti pagalbą skirtingose gyvenimo srityse. Knygelėje yra pateiktas naudingos ta tema literatūros sąrašas.


Pasikalbėkime apie dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimą? Vadovas draugams, artimiesiems, specialistams. Susan Yarne.“Pamėginčius“, 2018.

Nedidelės apimties knygelė, kurioje patraukliai, kasdiene kalba nuo pirmojo asmens aprašoma, kaip jaučiasi dėmesio sutrikimą turintys vaikai skirtingose situacijose, kokius sunkumus patiria ugdymo procese, bendraujant su draugais ir kt. Paprastai išdėstyta kokios pagalbos jiems reiktų, kokie asmenys galėtų padėti ir kaip teikti pagalbą skirtingose gyvenimo srityse. Knygelėje yra pateiktas naudingos ta tema literatūros sąrašas.


Raidelių namai. UAB „Geradariai“, 2016.

Mokymo priemonė yra moderni ir šiuolaikiška – ją nemokamai galima atsisiųsti į išmaniuosius telefonus bei planšetinius kompiuterius iš Google Play ir App Store. Tinka ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių, ypač – sutrikusios klausos, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius. Vaikas  susipažįsta su artimoje aplinkoje esančių objektų pavadinimais, paliesdamas pirštu norimą  daiktą telefono ar planšetinio kompiuterio ekrane. Atsiradęs objekto užrašas ir tiek pat skraidančių raidžių skatina vaiką aktyviai veikti, t. y. ,,pagauti“ raides ir jas dėlioti.  Priemonės tikslas – mokyti vaiką atpažinti raides, jas įvardyti ir paraidžiui sudėti į konkretų žodį pagal pavyzdį. Priemonė padeda integruoti lietuvių k. mokymąsi su kitais mokomaisiais dalykais(pvz. aplinkos pažinimu), moko mokytis, padeda mokytojui ar švietimo pagalbos specialistui individualizuoti ugdymo procesą. Darbas, naudojant šią mokymo priemonę, nereikalauja ypatingų įgūdžių, užtenka elementarių kompiuterinio raštingumo pagrindų, prieinamų ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams ugdantiems mokinių kalbinius ir komunikacinius įgūdžius.


Garsų tarimo mokymas. Stasė Vilkienė, Eglė Novogroskienė, Vitalė Verpečinskienė. Eglė, 2014.

Leidinyje pateikiama taisyklinga lietuvių kalbos garsų artikuliacija, aptariamos kai kurios garsų tarimo sutrikimo priežastys bei parengiamieji pratimai, skirti tarimui mokyti. Atskleidžiami įvairūs taisyklingio garsų tarimo mokymo būdai ir metodai, galintys padėti logopedams jų praktiniame darbe.

Dėl įsigijimo kreiptis: stasele2009@gmail.com


Garsų tarimo įtvirtinimas. Stasė Vilkienė, Aldona Andrianova, 2016.

Priemonė skirta priebalsių tarimo įtvirtinimui ir diferencijavimui. Pateikiama daug įvairių užduočių, kurias specialistai galės pasirinkti pagal sutrikimo pobūdį, vaiko pomėgius ir logopedo darbo stilių. Yra užduočių tinkančių ir individualiam , ir grupiniam darbui. Metodinė medžiaga pateikiama nuosekliai. Autorės siūlo plėsti, turtinti žodyną, sudarinėti naujų žodžių priesagų, priešdėlių pagalba. Daug dėmesio skiriama rišliąjai kalbai, gramatiniam kalbos taisyklingumui ugdyti. priemonė skirta logopedams, spaecialiesiems pedagogams, darželių ir pradinių klasių pedagogams, tėvams.

Dėl įsigijimo kreiptis: stasele2009@gmail.com


„Mokau(si) kalbėti“. Violeta Katinienė, 2014.

Mobilioji programėlė – mokomoji metodinė priemonė „Mokau(si) kalbėti” skirta padėti nekalbantiems ar sunkiai kalbantiems vaikams ir kalbą praradusiems suaugusiesiems. Programėlės naudojimo spektras gana platus – ji tinka tiek mažamečiams, kurie tik pradeda tarti pirmuosius garsus ar žodžius, tiek vyresniems vaikams, kurių kalbos raida atsilieka nuo bendraamžių, tiek vaikams, kuriems yra nustatytas kalbos sutrikimas. Šią metodinę priemonę sėkmingai gali naudoti ne tik logopedai, bet ir vaiko tėveliai ar kiti asmenys, kurie be specialisto pagalbos gebės tinkamai mokyti savo atžalą kalbėti. Mokomoji metodinė priemonė skirta naudoti mobiliuosiuose įrenginiuose – išmaniuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose.

Plačiau apie programėlę ir jos įsigijimą: www.logopedai.lt


Noriu aiškiai kalbėti. I d. Raminta Perminienė, Daiva Urbonienė. Lucilijus, 2010                        

Metodinė priemonė skirta logopedams, priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams, mokytojams, t. p. gali būti naudinga ir tėvams, kuriems aktualūs vaiko kalbos ugdymo ypatumai ir pasirengimas mokyklai. Leidinys skirtas vaikams, turintiems (ar turėjusiems) garsų tarimo ir kitų kalbos raidos ypatumų, taip pat ir taisyklingai garsus tariantiems, aiškiai kalbantiems, tačiau besidomintiems lietuvių kalbos garsais ir raidėmis. I d. siūlomi rugsėjo-gruodžio planai ir medžiaga užsiėmimams.


Noriu aiškiai kalbėti. IId. Raminta Perminienė, Daiva Urbonienė. Lucilijus, 2010. I dalies tęsinys.


Skaitinukai 1-2 klasių mokinukams. L. Maziliauskienė. Lucilijus, 2003


Skaitiniai 3-4 klasių mokiniams. Sud. Vanda Dulskienė, Bronė Milienė. Lucilijus, 2004

Knygelė skiriama užklasiniam skaitymui. Mokytojams ji gali praversti kaip papildoma medžiaga lietuvių kalbos pamokose. Knyga padės geriau pažinti pamokose nagrinėjamų rašytojų, poetų kūrybą, tautosaką, plės literatūrinį akiratį.


Tark garsus taisyklingai. Aldona Andrianova. Lucilijus, 2004.       

Leidinyje aptariama minkštųjų ir kietųjų fonemų artikuliacija, nurodomi dažniausi sutrikimų atvejai, pateikiami parengianieji pratimai. Daugiausia dėmesio skirta garsams įtvirtinti ir diferencijuoti žodžiuose , sakiniuose, tekstuose, kartu plečiant žodyną, formuojant gramatinį kalbos taisyklingumą.


Rašymo ir skaitymo užduotys. Vaikams, turintiems rašymo ir skaitymo sutrikimų. Sud. Nijolė Budrytė. Lucilijus, 2003. 

Leidinio paskirtis – palengvinti logopedo, specialiojo pedagogo, mokytojo darbą pasirenkant reikalingus sakinius ir tekstus pratyboms. Visi tekstai pritaikyti mokiniams, turintiems rašymo sutrikimų.


Rekomendacijos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, dirbantiems su  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniams. Laima Tomėnienė ir kt. Lucilijus, 2007                                                              

Šiose rekomendacijose apibūdinamos moksleivių, turinčių specifinių pažinimo procesų sutrikimų, grupės, nurodoma, kuriomis moksleivių savybėmis galima remtis ugdymo veikloje, kokio pobūdžio užduotys turėtų sukelti sunkumų, kaip jas formuluoti, kad moksleivis nepatirtų nesėkmių, kurių užduočių reikėtų vengti, kokią pagalbą reikia suteikti moksleiviui. Rekomendacijomis galėtų pasinaudoti bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, kurie dirba su moksleiviais, turinčiais mokymosi sunkumų. Jos galėtų būti naudingos specialiesiems pedagogams kaip metodinė priemonė konsultuojant tėvus ir pedagogus.


Vaikų kūno kultūra. Ikimokyklinio amžiaus sutrikusios raidos vaikams. Ona Bandzienė ir kt. Lucilijus, 2004.

knyga skiriama ikimokyklinių įstaigų pedagogams, ugdantiems specialiųjų poreikių vaikus bendrojo (integruoto) bei specialiojo ugdymo grupėse.


Diktantai 2-4 klasėms. Sudarė Nijolė Budrytė. Lucilijus, 2002

Diktantai pritaikyti mokiniams, turintiems rašymo sutrikimų.


Gimtosios kalbos taisyklių įsisavinimas per žaidimus. Angelė Laucienė, Rita Baltmiškienė. Lucilijus, 2000.

Kad mokiniui būtų įdomu, rimtą darbą tenka derinti su žaidimu. Įvairios užduotys, atliekamos žaismingai, pagyvina mokymą. Rašytiniai žaidimai naudojami mokant rašybos taisyklę, įterpiant kaip pedagogines pertraukėles ar žaidžiama pamokos pabaigoje įvertinant medžiagą.


Skaičiuok ir skiemenuok. Užduočių knygelė. Ingrida Kriaučiukienė. Nijanga, 2011.

Mokomoji priemonė, skirta daiktavardžių giminių atpažinimui lavinti bei mokyti derinimo su skaitvardžiais


Tark ir rašyk teisingai. Jurgita Balčiūnaitė Čėsnienė, Irena Kazymirkienė. Nijanga, 2010.

Skirta foneminės klausos  bei žodžių garsų analizės lavinimui.


Psichologinis konsultavimas ir diagnostika. II dalis. Aleksandras Vengeris. Presvika, 2010.

Skirta psichologams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais. Aptariami dažniausiai pasitaikantys nusiskundimai ir priežastys, lemiantys elgesio ir mokymosi sunkumus, emocinius sutrikimus.


Spalvotas pasaulis. Liudmila Marder.Presvika, 2010

Knygoje aprašyti pagrindiniai ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų grupinės dailės terapijos principai ir metodai, o kartu išsamiai pateikta programa „Spalvotas pasaulis“, sukurta vaikams, kuriems reikia psichologo pagalbos. Knyga skirta psichologams ir visiems, kurie pasirengę kūrybiškai auklėti savo vaikus.


Pažinkime agresiją žaisdami. Pratimai ir interaktyvūs žaidimai. Rosmarie Portman. Presvika, 2012

Daugiau nei 150 interaktyvių žaidimų ir pratimų, pateiktų šioje knygoje, yra lengvas būdas įgyvendinti procesus, padėsiančius, padėsiančius konstruktyviai įveikti įniršį ir agresiją. Juos atlikdami vaikai pratinsis suvokti savo jausmus bei poreikius ir aktyviai veikti dėl savo interesų.


Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas VII dalis. Sud. Jonas Ambrukaitis. Šiaulių Un-to leidykla, 2004.

Septintojoje Specialiosios didaktikos katedros tęstinio leidinio dalyje pateikiama ir tiek pat – septyni – straipsnių. J. Ambrukaitis ir V. Pobrein nagrinėja lietuvių kalbos didaktikos, L. Kaukėnaitė ir V. Tamulienė – dailinio (meninio) ugdymo, A. J. Ambrukaitienė ir A. Titenienė bei V. Ozolaitė – bendresnio pobūdžio pedagogines problemas, A. Mačiukaitė – pasaulio pažinimo klausimus. Visuose straipsniuose bendresnio pobūdžio didaktinės rekomendacijas iliustruoja gausybė pavyzdžių, todėl tikimasi, kad leidinys bus naudingas rengiantis pamokoms  mokytojams, siekiantiems tikslingiau, kryptingiau ugdyti savo mokinius praktinės gramatikos, pasaulio pažinimo, dailės ir kitose pamokose. Nuorodos į konkrečią klasę yra labiau orientacinės negu privalomos, nes tiek mokomosios medžiagos planavimo, tiek nagrinėjimo su mokiniais pavyzdžiai gali būti kūrybiškai taikomi ir kitose klasėse. Svarbesnis didaktinio pobūdžio straipsnių bruožas yra tas, kad juose prieš akis turimi nežymiai protiškai atsilikusio vaiko tipologiniai gebėjimų, veiklos per pamoką, jo kalbos, mąstymo ir kiti bruožai, kurie labiausiai ir lemia siūlomų didaktinių rekomendacijų savitumą, galbūt – tam tikrą specifiką, lyginant su normalios raidos vaikų ugdymu.


Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas VIII dalis. Jonas Ambrukaitis, Vida Pobrein. Šiaulių Un-to leidykla, 2005.

Aštuntasis Specialiosios didaktikos katedros straipsnių rinkinys skirtas  visiems pedagogams, kurie dirba arba rengiasi dirbti darbą, susijusį su specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymu. Vieni straipsniai (A. Mačiukaitės, L.Kaukėnaitės) galėtų labiau dominti specialiųjų klasių arba mokyklų (nežymiai sutrikusio intelekto vaikams) pedagogus, į kitus (V.Tamulienės, O. Štitilienės, V. Pobrein) turėtų dėmesį atkreipti ir bendrojo ugdymo mokyklos pedagogai, nes juose aptariamos universalesnio pobūdžio didaktikos problemos, nors ir neišleidžiami iš akių vaikai, turintieji specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Viename straipsnyje (J. Ambrukaičio) nagrinėjamos pedagogų kvalifikacijos aktualijos, iš kurių ypač išskiriamos dvi: bendrojo ugdymo pedagogų pirminio supažindinimo su specialiojo ugdymo pagrindais ir specialiųjų pedagogų profesinės kompetencijos konkretizavimo. Visi straipsniai yra rekomendacinio pobūdžio, kuriais autoriai siekia ne primesti savo nuomonę ar požiūrį, bet paskatinti skaitytoją vienu ar kitu keliamu klausimu padiskutuoti su autoriumi ir kartu paieškoti geriausio keliamos didaktinės ar kitokios problemos sprendimo.


 

Specialiojo ugdymo kaitos bruožai. Jonas Ambrukaitis. Šiaulių Un-to leidykla, 2005. 

Rinkinį sudaro straipsniai, paskelbti 1993–2004 metais, intensyvios švietimo kaitos, naujos mokyklos kūrimo laikotarpiu. Šio leidinio tekstuose dėmesys kreipiamas į tris pagrindines mokyklos raidos sritis. Pirmoji – sutrikusios raidos vaikų ugdymas plačiąja prasme, žvelgiant į problemą integruotos mokymo sistemos aspektu. Antroji siauresnė ir konkretesnė – vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, kalbinis ugdymas. Trečioji – pedagogų (tiek bendrojo profilio, tiek specialiojo) profesinė kompetencija.


I–IV klasių mokinių rašymo sutrikimų šalinimas. Eugenija Jakimavičienė. Lucilijus, 2000.

Metodinė priemonė. Logopedinių pratybų programaneišsivysčiusios kalbos vaikams pirmoje klasėje bei rašymo sutrikimų šalinimo programa antroje, trečioje ir ketvirtoje klasėje.


Matematikos užduotys ir kontroliniai darbai 6-8 klasei. Rasytė Gedaminskienė, Jelena Bagdonienė. Lucilijus, 2006.

Leidinys skirtas matematikos mokytojams, ugdantiems 6–8 klasių specialiųjų poreikių mokinius, ir mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Knygoje pateikiamos pagrindinės mokyklos matematikos užduotys, atitinkančios Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Kiekvienos temos pabaigoje pateikti kontroliniai darbai su pavyzdžiais, primenančiais uždavinių sprendimą.


Matematikos užduotys ir kontroliniai darbai 9 klasei. Jelena Bagdonienė, Rasytė Gedaminskienė, Gražina Novogreckienė. Titnagas, 2011.

Leidinys skirtas matematikos mokytojams, ugdantiems 9 klasių specialiųjų poreikių mokinius, ir mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Knygoje pateikiamos pagrindinės mokyklos matematikos užduotys, atitinkančios Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Kiekvienos temos pabaigoje pateikti kontroliniai darbai su pavyzdžiais, primenančiais uždavinių sprendimą.


Saulutė. Sigita Denikytė, Zita Ramonienė, Gražina Rusteikienė. Lucilijus, 2010.

Užduotys 3 metų vaikų kalbai vertinti ir ugdyti. Skiriama ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbą vertinantiems ir ugdantiems specialistams.


Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Metodinė priemonė. Regina Ivoškuvienė ir kt. Lucilijus, 2002. 

Metodinė priemonė ikimokyklinių įstaigų logopedams ir aulėtojams, dirbantiems su nežymiai neišplėtotos kalbos vaikais. Yra penkerių ir šešerių bei šešerių ir septynerių metų neišplėtotos kalbos vaikų logopedinių pratybų programa.


Gramatikos gestai. Žodynėlis. Mantrimas Danielius, Aleksas Jasiūnas. Surdologijos centras, 2002


Matematikos gestai. Žodynėlis. Giedrė Eidėnienė, Aleksas Jasiūnas. Surdologijos centras, 2000


Fizikos gestai. Žodynėlis. Giedrė Eidėnienė, Aleksas Jasiūnas. Surdologijos centras, 2001


Europos ir Azijos valstybių pavadinimai gestais. Žodynėlis. Aleksas Jasiūnas. Surdologijos centras, 2000


Afrikos, Amerikos, Australijos valstybių pavadinimai gestais. Žodynėlis. Giedrė Eidėnienė, Aleksas Jasiūnas. Surdologijos centras, 2003


Tikybos gestai. Žodynėlis. Andrius Barisevičius, Aleksas Jasiūnas. Surdologijos centras, 2003


Geografijos gestai. Skaidrė Balčienė, Giedrė Eidėnienė, Aleksas Jasiūnas. Surdologijos centras, 2003


Sporto gestai. Žodynėlis. Nijolė Krasniauskienė, Aleksas Jasiūnas. Surdologijos centras, 2003


Istorijos gestai. Žodynėlis. Mantrimas Danielius, Giedrė Eidėnienė, Tomas Ivanauskas, Renata Kumštytė. Surdologijos centras, 2004


Politologijos gestai. Žodynėlis. Mantrimas Danielius, Danguolė Dragūnienė ir kt. Surdologijos centras, 2004


Skaitiniai 5 klasei (vaizdajuostės 1 ir 2 dalys). Bilingvinė priemonė kurtiesiems. Loreta Lazauskaitė, Ramūnas Rentelis, Mantrimas Danielius. Surdologijos centras, 2004-2005


Adomo knyga (vaizdajuostė ir užduočių sąsiuvinis). Bilingvinė priemonė kurtiesiems. Iš švedų kalbos vertė ir pritaikė lietuvių k. mokymui R. Bagdonaitė, M. Pošiūtė. Surdologijos centras, 2003


Žaidimai rankų pirštams mankštinti. G. Musteikienė. Lucilijus, 2001.

Pateikiama ikimokyklinio amžiaus vaikų smulkiosios motorikos tyrimo metodika, pratimai rankų pirštų judesiams tobulinti.


Vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, gimtosios kalbos ugdymas. Jonas Ambrukaitis. Lucilijus, 2000.

Metodinė, didaktinė priemonė skiriama specialiųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokytojams, specialiesiems pedagogams. Yra mokymo skaityti  elementorinio laikotarpio teminis planas,  praktinio darbo pavyzdžiai – pamokų planai, užduotys.


Specialiojo ugdymo pagrindai. Jonas Ambrukaitis, A. Ališauskas ir kt. Šiaulių universiteto leidykla, 2003.

Specialiojo ugdymo vadovas parengtas respublikos mokslininkų, Švietimo sistemos specialistų, aukštųjų mokyklų dėstytojų.


Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga. Jonas Ambrukaitis. 1 dalis. Šiaulių universiteto leidykla, 2003.

Didaktinės medžiagos rinkinys skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems III-IV klasių mokiniams mokyti taisyklingos tarties, rašymo bei rašybos pradmenų. Rinkinyje– rišlūs tekstai, paveikslėliai, žaidybinio pobūdžio pratimai.


Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga. Jonas Ambrukaitis. 2 dalis. Šiaulių universiteto leidykla, 2003.

Pratimai, skirti III ir IV klasių mokiniams, kurie mokosi pagal lietuvių k. adaptuotas programas. Knygos pagrindas- praktinė gramatika. Pratimų paskirtis- puoselėti mokinio kalbos gramatinę sandarą, plėsti jo žodyną, mokyti pradinių rašybos įgūdžių, pratinti taisyklingai skaityti, tarti, rašyti.


Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga. Jonas Ambrukaitis. 3 dalis. Šiaulių universiteto leidykla, 2004.

Skirta papildomai dirbti su V-VI kalsių mokiniais, kurie mokomi pagal adaptuotą lietuvių k. programą.


Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga. Jonas Ambrukaitis. 4 dalis. Šiaulių universiteto leidykla, 2004.

Skirta papildomai dirbti su V-VI kalsių mokiniais, kurie mokomi pagal adaptuotą lietuvių k. programą.


Lietuvių kalbos didaktinė medžiaga. Jonas Ambrukaitis. 5 dalis. Šiaulių universiteto leidykla, 2007.

Gali būti taikoma VII-VIII klasėse, adaptuojant lietuvių k. programą.


Autistiškų vaikų ugdymas. Mokomoji knyga. Regina Ivoškuvienė, Jurgita Balčiūnienė. Šiaulių universiteto leidykla, 2002.

Pateikiama autizmo sindromo samprata ir jos raida, aptariamos priežastys ir populiacija bei identifikavimo kriterijai. Aptariamas pedagoginis poveikis, padedantis asmeniui keistis bei pasiekti bent minimalų savarankiškumo lygį.


Lavinamųjų klasių mokinių matematinis ugdymas. (I klasė). Ona Štitilienė, Margarita Giedrikienė. Šiaulių universiteto leidykla, 2001.

Tai bandymas padėti mokytojams suprasti elementarių matematinių vaizdinių formavimo specifiką lavinamųjų klasių mokiniams. Yra mokomosios medžiagos suplanavimas.


Specialiosios mokyklos kūno kultūros metodikos realizavimas pedagoginėje praktikoje.  Laimutė Bobrova, Leopoldas Mackevičius, Stanislovas Norkus. Šiaulių universiteto leidykla, 2004.

Pateikiama kūno kultūros pamokų metodika, sitrikusio intelekto mokinių fizinio ugdymo(si) metodai, fizinio krūvio norminimas.


Vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimas. Mokomoji knyga. Algirdas Ališauskas. Šiaulių universiteto leidykla, 2002.

Aptariami vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių pažinimo bei įvertinimo teoriniai metodologiniai aspektai, specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir tenkinimo organizavimo klausimai.


Mokinių mikčiojimo šalinimas. Vadovas logopedams. C. W. Dell, Jr. Šiaulių universiteto leidykla, 2000.

Knygoje pateikiami efektyvūs mikčiojimo šalinimo būdai. Rekomendacijos ir pasiūlymai pateikti įdomiai ir patraukliai.


Mikčiojančiųjų saviterapija. M. Fraser, L. H. D. Šiaulių universiteto leidykla, 1998. 

Nuosekliai aprašomos taisylės, kurių turi laikytis mikčiojantieji, norėdami išvengti kalbėjimo nesklandumų. Yra mikčiojančiųjų asmenų komentara


Specialiųjų poreikių moksleivių socialinių gebėjimų ugdymas. Daiva Vilkauskaitė. Šiaulių universiteto leidykla, 2004.

Pateikiami ekonominio ugdymo, buitinių ir ūkinių darbų mokymo metodai, jaunesniųjų moksleivių popamokinė socialinių gebėjimų ugdymo ekspermentinė programa.


Anglų-lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Šiaulių universiteto leidykla, 2005. 

Pateikiami pagrindiniai anglų kalbos terminai ir savokos iš įvairių specialiojo ugdymo sryčių: tiflologijos, surdologijos, logopedijos, žaidimų terapijos, socialinio darbo bei ugdymo, psichopedagogikos, psichologijos, adaptuoto fizinio ugdymo, kineziterapijos.


Pratimai, palengvinantys mokymąsi. Lavinantys dėmesį, atmintį, vaizduotę, kūrybiškumą, stiprinantys sveikatą. Laima Pozdniakovienė. Kronta, 2001.

Nuosekliai išdėstyta visuminio ugdymo per minties, jausmo ir veiksmo vienovę pratimų sistema, pagrįsta geštaltpsichologijos, humanistinės psichologijos, medicinos bei pedagogikos žiniomis.


Matematika (specialiųjų poreikių mokiniams). K.Grašienė. Kontroliniai darbai ir papildomos užduotys 5-10 klasėms, 2010. www.skaityk.lt

Skirta matematikos mokytojams darbui su  specialiųjų ugdimosi poreikių mokiniais, besimokančiais pagal adaptuotą programą.