Ginčytinų atvejų vertinimo tvarka

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (toliau – SPPC) veikia Ginčytinų atvejų vertinimo komisija, kuri nagrinėja Ginčytinus atvejus kuomet tėvai (globėjai/rūpintojai) nesutinka su savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ar Švietimo pagalbos tarnybos pateiktomis išvadomis dėl:

–          mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais;

–          vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, jei vaikui tais kalendoriniais metais nėra suėję 6 metai.

  Ginčytinų atvejų vertinimo komisija (įsakymas) svarstydama pateiktą Ginčytiną atvejį vadovaujasi  Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos apraše (aprašas, priedai) nustatyta vertinimo eiga, organizavimu ir procedūromis.

Paaiškinimai ir santrumpos:

Prašymas*     – pateikiamas pagal Ginčytinų atvejų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus pavaduotojos pedagoginiam ir psichologiniams darbui, einančios direktoriaus pareigas 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. (1.3)V-9, 1 priedą arba 2 priedą paštu (Viršuliškių g. 103, LT-05115 Vilnius), el. paštu (info@sppc.lt ) arba atvykus į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą.

SPPC – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

GAVK – Ginčytinų atvejų vertinimo komisija

PPT / ŠPT – Pedagoginė psichologinė tarnyba /Švietimo pagalbos tarnyba