Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba

Specialioji pedagoginė pagalba

Specialiosios pedagoginės pagalbos (toliau-Pagalbos) paskirtis didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Pagalbos  teikimą organizuoja ir koordinuoja mokyklos, vykdančios formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, savivaldybių administracijos.

Pagalbos teikėjus, reikalavimus jų kvalifikacijai, Pagalbos gavėjus bei Pagalbos organizavimą reglamentuoja Švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Švietimo ir  mokslo  ministro  2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ patvirtintas Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas.

Specialioji pagalba

Specialiosios pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybių administracijų švietimo padaliniai, pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos, Mokyklos vaiko gerovės komisija, Mokyklos vadovas ar vadovo įgaliotas asmuo. Specialiosios pagalbos  gavėjus, teikėjus, teikėjų funkcijas ir  pagalbos organizavimą nustato Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas.