Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2005 m.  liepos 21 d.

įsakymu Nr.ISAK-1523

SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS CENTRO
NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras yra valstybinė biudžetinė švietimo  įstaiga.

2. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro paskirtis – plėtoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą šalyje, vykdyti jos stebėseną bei teikti metodinę pagalbą savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms.

 3. Visas įstaigos pavadinimas – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras). Sutrumpintas pavadinimas – SPPC.

4. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, šiais Nuostatais.

5. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turi savarankišką balansą, antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

6. Centro steigėja yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Ministerijos adresas A.Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, identifikavimo kodas 188603091.

7. Centras už savo veiklą atsiskaito Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

8. Centro adresas Viršuliškių g. 103, LT-05115  Vilnius. Centras yra valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga 1996 m. balandžio 25 d. įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale. Centro identifikavimo kodas 193101717.

 

II. CENTRO VEIKLOS SRITYS, RŪŠYS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

9.  Pagrindinė veiklos sritis: švietimo pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

10. Pagrindinė Centro veiklos rūšis: Aptarnavimo veikla bendram valdymui palaikyti (kodas 75.14);

11. Kitos veiklos rūšys: Kvalifikacijos tobulinimas (kodas 80.42.30), Knygų leidyba (kodas 22.11.00), Aprūpinimas kita laikina buveine (kodas 55.23.20),  Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (kodas 85.32).

12. Pagrindinis Centro tikslas: tobulinti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą šalyje, gerinti jos  veiksmingumą.

13. Centro uždaviniai:

13.1. formuoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo šalyje strategiją;

13.2. plėtoti specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą;

13.3. diegti aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis sistemą šalyje.

 

III. CENTRO FUNKCIJOS

 

14. Formuodamas specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo šalyje strategiją, Centras:

14.1. organizuoja ir vykdo specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos poreikio analizę, stebėseną, išskiria specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo šalyje prioritetus;

14.2. inicijuoja specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų  rengimą bei dalyvauja juos rengiant;

14.3. koordinuoja savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų veiklą;

14.4. inicijuoja, organizuoja ir vykdo savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų, mokyklų psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

14.5. teikia siūlymų ir rekomendacijų Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijoms, apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijoms, savivaldybių švietimo padaliniams ir kitoms institucijoms (pagal kompetenciją) įvairiais prevencijos ir pagalbos vaikams organizavimo klausimais.

15. Plėtodamas specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą, Centras:

15.1. kaupia informaciją apie savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų (toliau – PPT) veiklos organizavimo problemas, specialistų poreikį ir teikia siūlymų Švietimo ir mokslo ministerijai dėl šių problemų sprendimo;

15.2. vykdo metodinę savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos priežiūrą;

15.3. inicijuoja ir organizuoja pedagoginių ir psichologinių asmens įvertinimo metodikų standartizavimą ir adaptavimą bei vykdo jų naudojimo stebėseną;

15.4. inicijuoja ir organizuoja metodinių rekomendacijų, informacinės medžiagos logopedams, specialiesiems pedagogams, psichologams, socialiniams pedagogams rengimą bei leidybą;

15.5 organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamų vyriausybinių prevencinių programų įgyvendinimo priemonių vykdymą;

15.6. rengia projektus  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti bei juos vykdo;

15.7. esant ginčytiniems atvejams (tėvams nesutikus su vaiko vertinimo, atlikto savivaldybės PPT specialistų, išvadomis), įvertina mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius.

16. Diegdamas aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis sistemą šalyje, Centras:

16.1. renka duomenis apie mokyklose turimas specialiąsias mokymo priemones ir jų poreikį, svarsto specialiųjų mokymo priemonių rengimo ir aprūpinimo jomis prioritetus;

16.2. telkia autorius naujoms mokymo priemonėms, programoms bei pažangiausioms informacinėms technologijoms, skirtoms specialiųjų poreikių ir psichologinių problemų turinčių asmenų ugdymui, kurti;

16.3. kaupia informaciją apie Lietuvoje išleistas ir užsienyje gaminamas mokymo priemones, svarsto jų pritaikymo darbui su specialiųjų poreikių mokiniais galimybes;

16.4. rengia konsultantus specialiųjų mokymo priemonių rengimo ir panaudojimo klausimais, organizuoja jiems mokymus;

16.5. vykdo nuolatinę specialiųjų poreikių asmenų aprūpinimo specialiosiomis ugdymo priemonėmis  stebėseną.

 

IV. STRUKTŪRA, VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Centro struktūrą ir darbuotojų etatų sąrašą tvirtina direktorius, suderinęs su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

18. Centrui vadovauja direktorius, kurį skiria, nustato kvalifikacinius reikalavimus ir atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Centro direktorius:

19.1. rūpinasi Centro intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

19.2. rengia Centro strateginį planą ir organizuoja  jo įgyvendinimą;

19.3. teikia metinę veiklos programą koordinavimo tarybai aprobuoti bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti;

19.4. stebi, analizuoja ir vertina Centro veiklą, telkia specialistus Centro funkcijoms ir uždaviniams vykdyti;

19.5. deleguoja vadybines funkcijas skyrių vadovams, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

19.6. tvirtina Centro tarybos aprobuotas Centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir Centro skyrių nuostatus;

19.7. Centro vardu sudaro sutartis;

19.8. atstovauja Centrui valstybinėse valdžios, valdymo ir teisėsaugos institucijose;

19.9. priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, skiria drausmines nuobaudas ir skatina;

19.10. vykdo kitas teisės aktuose bei pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

20. Direktorius už savo veiklą atsiskaito Centro koordinavimo tarybai ir švietimo ir mokslo ministrui.

21. Centro veiklą koordinuoja Centro koordinavimo taryba (toliau – Koordinavimo taryba).

22. Koordinavimo tarybos pirmininką skiria ir jos sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su suinteresuotomis institucijomis.

23. Koordinavimo taryba:

23.1. teikia siūlymų dėl Centro veiklos, nustato veiklos prioritetus;

23.2. aprobuoja Centro metinį veiklos planą;

23.3. išklauso Centro metų veiklos ataskaitą;

23.4. teikia siūlymų dėl Centro struktūros, jos pakeitimų;

23.5. teikia siūlymų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl Centro nuostatų pakeitimų ir papildymų.

 

V. SAVIVALDA

 

24. Centro taryba yra aukščiausia savivaldos institucija. Centro taryba renkama trejiems metams bendrame Centro darbuotojų susirinkime. Centro tarybą sudaro 7-9 nariai. Centro tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų Centro tarybos narių. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Centro tarybos susirinkime atviru balsavimu. Centro direktorius negali būti tarybos pirmininkas.

25. Centro taryba už  savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Centro bendruomenės nariams.

26. Centro taryba:

26.1. nustato Centro veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, svarsto metinę veiklos programą, analizuoja jos įgyvendinimą, pakeitimus ir papildymus bei teikia ją aprobuoti Koordinavimo tarybai;

26.2. rengia Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, nustato darbo tvarkos taisykles;

26.3. aprobuoja Centro skyrių veiklos programas, svarsto Centro ir Centro skyrių ataskaitas;

26.4. svarsto Centro darbuotojų darbo sąlygas ir jų gerinimo galimybes, vertina specialistų atliktų darbų kokybę ir teikia siūlymų jai gerinti;

26.5. aptaria atskiruose Centro skyriuose vykdomų planinių darbų eigą;

26.6. sudaro ir derina su steigėju Centro specialistų kvalifikacijos tobulinimo perspektyvinę programą, teikia rekomendacijas specialistams, siekiantiems įgyti kvalifikacinę kategoriją.

27. Centre gali veikti kitos savivaldos institucijos.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA, TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

28. Į Centrą darbuotojai priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr.64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Centro darbuotojų teisės ir pareigos nustatomos pareigybių aprašymuose.

31. Centro direktorius ir kiti darbuotojai už savo funkcijų vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.]

 

VII. RYŠIAI

 

32. Centras bendradarbiauja su savivaldybių pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ir kitomis švietimo įstaigomis bei teikia informaciją, metodinę pagalbą.

33. Centras bendradarbiauja su Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, kitomis ministerijomis, aukštosiomis mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat teisėsaugos institucijomis bei įvairiomis užsienio šalyse veikiančiomis institucijomis, kurios rūpinasi specialiųjų poreikių ir psichologinių problemų turinčiais asmenimis, mokinių pedagoginio ir psichologinio  įvertinimo metodikomis ir kt.

 

VIII. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

34. Turtas:

34.1. Centras patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme, statiniais, įrengimais, transporto priemonėmis ir kitu turtu, reikalingu Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti pirktas už Centro lėšas, dovanotas arba įgytas kitu teisėtu būdu įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka;

34.2. prie Centro veikia poilsio kambarių kompleksas, skirtas specialistams, atvykstantiems darbo reikalais, apgyvendinti. Svečiai apgyvendinami už mokestį, kuris yra patvirtintas steigėjo.

35. Lėšos ir jų šaltiniai:

35.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagal patvirtintą sąmatą iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos;

35.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

35.3. pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas.

36. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Finansinės operacijos ir buhalterinė apskaita atliekama Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

38. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir kitos įgaliotos institucijos.

 

IX. VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

39. Centro veiklą prižiūri Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir kitos įgaliotos institucijos.

40. Centro finansinę veiklą kontroliuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir kitos įgaliotos institucijos.

 

X. DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

41. Centro dokumentų valdymas organizuojamas teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

 

XI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

42. Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

43. Nuostatai keičiami ir papildomi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Centro direktoriaus ar Centro tarybos iniciatyva.

 

XII. CENTRO REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

44. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Žin., 2000, Nr.74-2262) ir kitų teisės aktų  nustatyta tvarka.

 

XIII. REGISTRAVIMAS

 

45. Centras įregistruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

_______________________________

SUDERINTA

Centro tarybos

2004-12-27 posėdžio

protokoliniu nutarimu

(protokolas Nr. S1-13 )

Tikra

Švietimo ir mokslo ministras

Remigijus Motuzas